การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร  ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนปกติ เพิ่มเติม
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนทีีมีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คลิกตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียนทีีมีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
คลิกตรวจสอบรายชื่อ
ขั้นตอนการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คู่มือการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตารางสอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2561
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
โรงเรียนสิริรัตนาธร ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา  2561
ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ประกาศผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2561
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
โรงเรียนสิริรัตนาธร ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2561
ประเภท นักเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2561
ประเภท นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น
และโรงเรียนสิริรัตนาธร
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2561
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2561
ประเภท นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 3 เดิม
โรงเรียนสิริรัตนาธร เพิ่มเติม
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2561
ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2561
ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (IEP) เพิ่มเติม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2561
ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (EP) เพิ่มเติม
ประกาศผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ปีการศึกษา 2561
จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
โรงเรียนสิริรัตนาธร ประเภทห้องเรียนปกติเพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ได้กำหนดวันรับแจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียน
ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 นั้น
บัดนี้ สพม.2 ได้พิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนแล้ว จึงขอประกาศผล
การจัดที่เรียนให้นักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามรายชื่อดังแนบ...ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว
รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 18 เมษายน 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว
ตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ
เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน 

ตามที่โรงเรียนสิริรัตนาธร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอง) ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561
บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณารายชื่อนักเรียน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา
ให้เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อตามแนบ ทั้งนี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัว ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และมอบตัว วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 

-----> ตรวจสอบรายชื่อ