การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร  ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนปกติ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนสิริรัตนาธร
ปีการศึกษา 2561  ประเภทห้องเรียนพิเศษ

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คู่มือการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4