นโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสิริรัตนาธร
วิสัยทัศน์โรงเรียนสิริรัตนาธร
" โรงเรียนสิริรัตนาธรมุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน "
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ความซื่อสัตย์ สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

พันธกิจโรงเรียนสิริรัตนาธร
๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสอดแทรกคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
๔. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๕. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
เป้าประสงค์โรงเรียนสิริรัตนาธร
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (พันธกิจ ข้อ ๑, ๕)
๒. ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พันธกิจ ข้อ ๑)
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (พันธกิจ ข้อ ๒)
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (พันธกิจ ข้อ ๓)
๕. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ (พันธกิจ ข้อ ๔)
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พันธกิจ ข้อ ๕)
จุดเน้น
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔
๒. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๓. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้ และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๕. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สำเร็จการศึกษาทุกคน
๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำกิจกรรม โครงการสนับสนุน
และปลูกฝังไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๗. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เมื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ ของ สมศ. ได้รับการรับรองคุณภาพ และผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี

๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อัตลักษณ์ผู้เรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร "ลูกสิริรัตนาธร มีวินัย น้ำใจงาม" (ตัวบ่งชี้ที่ ๙)
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา "คุณธรรม นำความรู้" (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐)
โครงการของโรงเรียนสิริรัตนาธร
๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
๓. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา (การจัดหลักสูตร/การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการ /การประกันคุณภาพภายใน)
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๖. โครงการจิตอาสา
โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑)
โครงการที่ ๑ โครงการ "จิตอาสา" กิจกรรม "หนึ่งห้องเรียนร้อยจิตอาสา"
โครงการที่ ๒ โครงการ "ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"
งานประกันคุณภาพโรงเรียนสิริรัตนาธร