7

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: Main menu ::
:: กระทรวงศึกษาธิการ
:: สพฐ
:: สพม. 2
:: ข้อมูลโรงเรียน::

:: หน้าแรก

:: ประวัติโรงเรียน

:: แผนผังโรงเรียน

:: นโยบาย และการพัฒนา

:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: โครงสร้างบริหาร

:: กรรมการสถานศึกษา

:: ผู้บริหาร

:: บุคลากร

>>>ภาษาไทย
>>>คณิตศาสตร์
>>>วิทยาศาสตร์
>>>สังคมศึกษา
>>>ภาษาต่างประเทศ
>>>สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>ศิลปะ
>>>การงานอาชีพฯ
>>>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
>>>เจ้าหน้าที่สำนักงาน

:: เพลงโรงเรียน

::ระเบียบโรงเรียนสิริรัตนาธร

:: รายงานประจำปี 2558
:: ตารางเรียน ตารางสอน::
:: ภาคเรียนที่ 1 / 2560
:: ภาคเรียนที่ 2 / 2560
:: ส่งเสริมการเรียนการสอน::
:: งานกิจการนักเรียน
:: ห้องสมุด ร.ร. สิริรัตนาธร
:: ห้องแนะแนว
:: งานประชาสัมพันธ์
:: งานนโยบายและแผนงาน
:: เว็บไซด์กลุ่มฯคณิตศาสตร์

::

:: แนะนำเว็บไซต์ ::
:: มหาวิทยาลัยไทย ::
ผลงานครู
::ครูวัชรินทร์ โพธิล่าม
:: DOWNLOAD::
::แบบสรุป SDQ ระยะที่ 1
::แบบวิเคราะห์
แบบวัดแบบทดสอบ
:: แบบปรนัย
:: แบบอัตนัย
:: แบบวิเคราะห์ โดย
ครูวิชัย จิรธนรัตน์
:: ข่าวสารโรงเรียน:: ::::>>>


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”
ขึ้นเป็น "สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

ประกาศสำหรับการเลือกชุมนุม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. ให้นักเรียนทำการตรวจสอบร ายชื่อชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุม ห้องเรียนและจำนวนรับแต่ละชุมนุม (ในรูปที่แนบมาด้วย)
ช่องหมายเหตุที่ระบุหมายถึง  
คำว่า "ทั้งหมด" คือ เลือกได้ทั้งระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
คำว่า "ปลาย" คือ เลือกได้เฉพาะระดับชั้น ม.ปลาย เท่านั้น
คำว่า "ต้น" คือ เลือกได้เฉพาะระดับชั้น ม.ต้น เท่านั้น
2. เว็บไซต์ในการสมัครชุมนุม http://student.nextschool.io/site/login โดยการใช้เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ
ระบบจะเปิดให้สมัครในวันที่  22 พ.ค. 62 
ติดต่อข้อมูลการสมัครชุมนุม ได้ที่เพจ งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

 

รับสมัครผู้จำหน่านอาหารและเครื่องดืมในโรงเรียนสิริรัตนาธร ประจำปีการศึกษา 2562 [administrator][2019-2-08]   
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 [administrator][2019-2-08]  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [administrator][2019-2-08]  

 

 

 


 

 

 
:: นามโรงเรียน::
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามโรงเรียน
" โรงเรียนสิริรัตนาธร "
พระราชทานนามอาคาร
"อาคารสิริรัตนาคาร"
:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

:: ภาพกิจกรรมโรงเรียน::
:: กรรมการนักเรียน::
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2557
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2558
::คณะกรรมการนักเรียน ปี 2559
::คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
::คณะกรรมการนักเรียน ปี2561
:: ภาพบรรยากาศ ::

:: เว็บกระทรวงไทย::
::วิทยาศาสตร์และฯ
:: เว็บน่าสนใจ ::
:: ผลงานนักเรียน ::
:: วงโยธวาทิต ร.ร.สิริรัตนาธร
Contact Webmaster : srt_s@hotmail.com
โรงเรียนสิริรัตนาธร 47 ซ.อุดมสุข30 ถ. อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02-396-1984-5 FAX 02 -396-1984-5 ต่อ151,152