วันที่ 4 เมษายน 2537
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของโรงเรียนใหม่ว่า
" สิริรัตนาธร " มีความหมายว่า โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคลตราประจำโรงเรียน จุลมงกุฎเหนืออักษรย่อโรงเรียน มีข้อความใต้อักษรว่า โรงเรียนสิริรัตนาธร
คติพจน์ ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ (บุคคลผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐ)
ปรัชญาโรงเรียน เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม
อักษรย่อ ส.ร.ธ.
สีประจำโรงเรียน ม่วง-ขาว
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมหามงคลบดีศรีสิริรัตนาธร
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสิริรัตนาธร

เดิมชื่อโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กองการศึกษาสงเคราะห์ (ฝ่ายสวัสดิการ)
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2503 สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 824 ที่ดินจัดสรรยาสูบ(ซอยอุดมสุข) สุขุมวิท 103 แขวงบางนา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา สาเหตุที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่บุตรหลานของ
พนักงานโรงงานยาสูบ ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในบริเวณที่จัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียน
ที่ห่างไกล เนื่องจากในระยะ พ.ศ. 2502-2503 บริเวณที่จัดสรรยาสูบและบริเวณใกล้เคียง ยังมีสภาพเป็นทุ่งนามีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่มาก
สภาพถนนยังไม่ดีจะใช้ได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง ฉะนั้นการเดินทางจึงไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนอยู่บริเวณนี้

ในระยะแรก โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ประเภทไป-กลับ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 เปิดสอนเฉพาะชั้น ป. 1- ป.4 มี
ครู 8 คน ภารโรง 1 คน ต่อมาได้ขยายการศึกษาโดยเปิดสอนชั้นสูงขึ้นปีละ 1 ชั้นจนถึงปีการศึกษา 2509 ก็มีนักเรียนชั้นมัธยม-ศึกษาปีที่ 3
ต่อมาพนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นในปีการศึกษา 2513 มีนักเรียนถึง 633 คน กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนรัฐบาล
การดำเนินการในช่วงประมาณปีการศึกษา 2517 - 2526 พนักงานโรงงานยาสูบได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนน้อยลง มีผลทำให้จำนวนนักเรียน
ลดน้อยลง จนถึงปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนมีนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงานโรงงานยาสูบและบุตรของบุคคลภายนอกเรียนเพียง 470 คน
มีครูและพนักงานประจำจำนวน 41 คน โรงงานยาสูบต้องจัดสรรงบประมาณ เพื่อการใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียน ปีละ
5,000,000 บาทเศษ
ในช่วงปลายปีการศึกษา 2526 อาจารย์ฉะวี พิลาไชย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ขณะนั้นพิจารณาเห็นว่า โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลังไม่เหมาะที่จะจัดการศึกษาอีกต่อไป ควรยกให้กระทรวงศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแทนโรงงานยาสูบ ทั้งนี้เพราะ
มีโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรงอยู่แล้วหลายโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง
ดังนั้นทางโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จึงได้ทำการตกลงโอนโรงเรียนให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2527 โดยมอบให้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในระยะเริ่มแรก และให้เป็นโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย (สาขา)
โดยเปิดรับนักเรียน และฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จำนวน 250 คน ต่อมาย้ายมาเรียนที่โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์แห่งนี้
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และเมื่อรวมกับนักเรียนของโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ ที่มีอยู่เดิมแล้ว ตั้งแต่ชั้นเตรียม ป.1 ถึงชั้น ม.3
จำนวน 410 คน ก็จะมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 660 คน มีครูอาจารย์ซึ่งเป็นครูที่สอบบรรจุเข้ามาใหม่ส่วนหนึ่งและย้ายมาจากโรงเรียนอื่น
สังกัดกรมสามัญศึกษาอีกส่วนหนึ่ง รวมเป็นครู-อาจารย์ชุดใหม่จำนวน 32 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 18 คน ภารโรง 5 คน ในระยะแรกนั้น
กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ กาญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล แต่การปฏิบัติหน้าที่นั้น
ท่านได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ แย้มประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนจนกระทั่งเมื่อวันที่ 17 กันยายน
พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายสมพงษ์ แย้มประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์
ปีการศึกษา 2528
กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ อาจารย์สมพงษ์ แย้มประยูร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ ทางด้านการเรียน
การสอน ให้เปิดรับนักเรียนระดับชั้น ม.1เข้าเรียน 300 คนและยุบชั้นเตรียม ป.1ไป 1 ระดับชั้น คงมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ป.1 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 880 คน มีครู-อาจารย์ ชาย 16 คน หญิง 26 คน รวม 42 คน สำหรับอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 1 หลัง
และอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 2 หลัง ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หลัง 12 ที่ เป็นเงิน 180,000 บาท
ปีการศึกษา 2529
กรมสามัญศึกษาได้อนุญาต ให้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 จำนวน 300 คน และยุบชั้นเรียน ป.1 จึงมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
ป.2 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวม 1,054 คน มีครู-อาจารย์จำนวน 50 คน ได้รับงบประมาณในปี 2529-2530 ให้สร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้นแบบ 575
หนึ่งหลัง ขนาด 20 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท
ปีการศึกษา 2530
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.3 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวม 1,130 คน ครู-อาจารย์จำนวน 56 คน ได้รับงบประมาณในปี 2530 สร้างห้องน้ำห้องส้วม
1 หลัง 6 ที่ เป็นเงินจำนวน 90,000 บาท และได้รับงบประมาณในปี 2530-2531 ให้สร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้นแบบ575 ต่ออีกครึ่งหลัง 15 ห้องเรียน
เป็นเงินจำนวน 4,440,000 บาท
ปีการศึกษา 2531
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป.4 ถึง ม.3 มีนักเรียนรวม 1,256 คน ครู-อาจารย์ 63 คน ได้รับงบประมาณในปี 2531-2532 ให้สร้างอาคาร
อเนกประสงค์เป็นตึก 3 ชั้นเป็นเงินจำนวน 7,900,000 บาท
ปีการศึกษา 2533
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ ป.6 ถึง ม.4 มีนักเรียนรวม 1,736 คน ครู-อาจารย์ 97 คน ได้รับงบประมาณในปี 2533-2534 ให้สร้างต่อเติม
อาคารเรียนตึก 5 ชั้น แบบ 575 ต่ออีกครึ่งหลัง 15 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 7,190,000 บาท
ปี การศึกษา 2535
มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียนรวม 2,161 คน ครู-อาจารย์จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นางสาวอรุณี นาคทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ย้ายมารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์ และได้รับงบประมาณปี 2535-2536 ให้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้นแบบ 575 อีก 25 ห้องเรียน
จำนวนเงิน 11,500,000 บาท
ปีการศึกษา 2536
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดห้องเรียน แบบ 18-18-14 / 2-2-2 รวม 56 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,936 คน ครู- อาจารย์ 100 คน และได้เริ่มก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536
โดยมีพันตรีสมบูรณ์ กัณหโพธิ์เป็นนายกสมาคมฯ นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณปี 2536 ให้ถมสนาม จำนวน 400,000 บาทสมทบกับเงินบำรุง
การศึกษา
195,000 บาท และได้รับงบประมาณปี 2536 สำหรับการสร้างรั้วโรงเรียนจำนวน 900,000 บาท สมทบกับเงินบำรุงการศึกษา 50,000 บาท
ปีการศึกษา 2537
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดห้องเรียนแบบ 14-14-12 / 2-2-2 รวม 46 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,709 คน ครู - อาจารย์ 95 คน พร้อมทั้งดำเนินการย้ายศาลพระภูมิและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างหอพระ และ
พัฒนาห้องสมุด วันที่ 4 เมษายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามของโรงเรียน
ใหม่ว่า " โรงเรียนสิริรัตนาธร " ซึ่งมีความหมายว่า โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคล ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2537 ต่อมาวันที่
2 พฤศจิกายน 2537 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธรแทนนางสาวอรุณี นาคทัต ซึ่งกรมสามัญศึกษาให้ย้ายไปรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา
ปีการศึกษา 2538
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนแบบ 14-13-10 / 3-2-2 รวม 44 ห้องเรียน
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,820 คน ครู-อาจารย์ 95 คน มีการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆในโรงเรียน เช่น ปูพื้นสนามหญ้า
สร้างศาลาแปดเหลี่ยม สร้างอาคารประชาสัมพันธ์ จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ยาสูบอนุสรณ์ และห้องส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีคุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
เป็นนายกสมาคมครูและผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
ปีการศึกษา 2539
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 16-13-9 /4-3-2 รวม 47 ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งหมด 2,144 คน ครู-อาจารย์ 91 คน ต่อมากรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต และมีคำสั่งให้นายปัญญา คล้ายจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ย้ายมารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสิริรัตนาธรแทน ท่านผู้อำนวยการเป็นนักบริหาร ทั้งด้านงานพัฒนาและงานวิชาการโดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการนั้น สนับสนุนให้
ครูและนักเรียนมีทักษะ และประสบผลในการเรียนการสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับรางวัล " โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น ของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2539" และรางวัล "โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น
ของกรมสามัญศึกษา ประจำปี 2539 " นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการห้องสมุดชุมชน โดยเปิดให้บุคคลในชุมชนได้ใช้บริการในเวลาเย็นของวันราชการ
และวันเสาร์ ตลอดทั้งวัน เพื่อให้บุคคลในชุมชนได้รับความรู้เพิ่มเติมและสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ปีการศึกษา 2540
มีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 18-16-14 /4-4-3 รวม 59 ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งหมด 2,352 คน ครู-อาจารย์ 94 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องศูนย์วิชาต่างๆ
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ โดยเข้าร่วมโครงการของกรมสามัญศึกษาคือ โครงการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา2540
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2540 และโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2540 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
โรงเรียนที่พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐาน "ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก" กรมสามัญศึกษา นอกจากนี้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษา
มีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางร่วมมือกันจัดตั้งเป็นสหวิทยาเขต โรงเรียนสิริรัตนาธรได้เข้าร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง
กลุ่มที่ 4 อีกจำนวน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนศรีพฤฒา โรงเรียนราชดำริ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา
ในการจัดตั้งเป็นสหวิทยาเขตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปีการศึกษา 2541
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 18-16-14 / 4-4-4 รวม 60 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,479 คน ครู-อาจารย์ 97 คน ต่อมากรมสามัญศึกษา
มีคำสั่งให้นางอารมณ์ เกษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541
ปีการศึกษา 2542
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 16-16-16 / 5-4-4 รวม 61 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,224 คน มีครู-อาจารย์ 97 คน ได้จัดการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการ โดยจัดอบรมบุคลากรเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารธรรมนูญโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์วิทยบริการ ของกรมสามัญศึกษา และเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ได้รับรางวัลชมเชยโครงการรวมพลังหาร 2 กับตาวิเศษ แยกขวดแก้วในโรงเรียน สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติและสมาคมสร้างสรรค์ไทย
ปีการศึกษา 2543
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 16-16-16 / 5-5-4 รวม 62 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,289 คน มีครู-อาจารย์ 99 คน
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาคารของรัฐประหยัดพลังงาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูสอนจริยธรรมดีเด่น นางอารมณ์ เกษร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ
นางวิไลพร ศุภวณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร
แทนนางอารมณ์ เกษร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2543
ปีการศึกษา 2544
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 13-14-13 / 4-5-5 รวม 54 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,272 คน มีครู-อาจารย์ 97 คน
ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดพัฒนา 3 ด้านพร้อมกัน คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการปรับปรุงสภาพอาคารเรียนและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2545
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 11-13-13 / 5-4-5 รวม 51 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,206 คนมีครู-อาจารย์ 91 คน ต่อมากรมสามัญศึกษา
มีคำสั่งให้นางวิไลพร ศุภวณิช ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี แล้วให้นายปิ่น สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนนทบุรี จ. นนทบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธรเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2545 ท่านมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ต่อมามีคำสั่งให้ นางอุไร อุสตัส ผู้อำนวยการโรงเรียน
พลูตาหลวงวิทยา
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 โร
งเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปีการศึกษา 2546
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 10-11-13 / 5-5-4 รวม 48 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 2,171 คน ครู-อาจารย์ 86 คน โรงเรียนได้เปิดสอน
โครงการโรงเรียนสองภาษา ในระดับ ม. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน รับนักเรียนห้องเรียนละ 30 คน โดยจัดทำหลักสูตรเฉพาะและจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศมาสอน โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเปิดสอนอ่านเขียนภาษาจีนกลาง
สำหรับนักเรียนที่สนใจในวันเสาร์ เวลา 13.00 16.30 น. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ปชร. เขตบางนา โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ
ระดับเขต ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในการประกวดประดับธงชาติ
ปีการศึกษา 2547
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 10-10-11 / 5-5-5 รวม 46 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,017 คน ครู-อาจารย์ 83 คน โรงเรียนได้รับการอนุมัติ
ให้เปิดสอนโครงการโรงเรียนสองภาษาแบบ MINI ENGLISH PROGRAM ซึ่งมีการเปิดสอน 2 ห้องเรียน รับนักเรียนห้องเรียนละ 30 คน
โรงเรียนได้รับอนุมัติเป็น "โรงเรียนสองภาษา (EP) " โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับเขตประเภทหน่วยงานของรัฐในการประกวด
ประดับธงชาติ โรงเรียนได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการจากสำนักงานประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับดี 13 มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2548
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 10-10-10 / 5-5-5 รวม 45 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 1,952 คน ครู-อาจารย์ 86 คน เปิดคลินิกหมอภาษา
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) เปิดคลินิกคณิตศาสตร์ภาษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) จัดทำห้อง E- Classroom (1) ได้รับรางวัล
เหรียญพระราชทานพฤกษานครา "โครงการแมกไม้มิ่งเมืองระดับหน้าบ้านน่ามอง" ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม โรงเรียนผ่านการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ปีการศึกษา 2549
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 10-10-10/5-5-5 รวม 45 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,885 คน ครู-อาจารย์ 99 คน โรงเรียนเปิดสอน
INTENSIVE PROGRAM 1 ห้องเรียน รับนักเรียน 40 คน มีคำสั่งให้นางอุไร อุสตัส ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง แล้วให้นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ได้รับรางวัลสถานศึกษาผลงานดีเด่น (best practice) ในพื้นที่เขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
สังกัด สพท. กทม. เขต 1 ประเภทผลงานดีเด่น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 2. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมดีเด่น 3. กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรมการศึกษา ด้านสิ่งประดิษฐ์ หรือวัตกรรมอื่น ๆ ระดับ ดี ในงานเปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา สพท.กทม.เขต 1
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีการศึกษา 2550
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 10-10-10 / 6-5-5 รวม 46 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 2,026 คน ครู-อาจารย์ 99 คน โรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรม
การศึกษาจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ระดับดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2550
ปีการศึกษา 2551
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 12-12-10 / 6-6-5 รวม 50 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 2,168 คน ครู-อาจารย์ 90 คน โรงเรียนได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงว่าโรงเรียนสิริรัตนาธรเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมเป็นอย่างดี โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ระดับดีเยี่ยม
(Gold V-School)โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในระดับดี
ทุกมาตรฐาน สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดีควรค่าต่อการยกย่องให้เป็น "คนดีต้นแบบ" ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2551
โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย Bangkok Food Safety City ( 3 ดาว) กรุงเทพมหานคร รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
โรงเรียนสิริรัตนาธร ได้มาตรฐานดี
ปีการศึกษา 2552
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 12-12-12 / 7-6-6 รวม 55 ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 2,331 คน ครู-อาจารย์ 84 คน โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร
เป็นโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2551 เพิ่มขึ้นทุกปี จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรม British Council และเข้าร่วมโครงการ Rivers of the world รับคัดเลือกเข้าร่วมและแสดงผลงานศิลปะ ณ ประเทศอังกฤษ
ปีการศึกษา 2553
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 12-12-12 / 8-7-6 รวม 57 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,434 คน ครู-อาจารย์ 83 คน โรงเรียนได้รับ
การพระราชทานนามอาคาร " สิริรัตนาคาร"จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับรางวัล International School Award จาก British Council
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ "การจัดสวนหย่อม 9 สวนรวมใจกับ Paradise Park"
ในงาน
"พรรณไม้งานอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 23"
ปีการศึกษา 2554
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 12-12-12 / 9-8-7 รวม 60 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 2,589 คน ครู-อาจารย์ 88 คน