นางบุสบง พรมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

 

 


นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกิจการนักเรียนนายจอม โสสว่าง
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 

นางจันทนา พฤฒานุกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายวัชรินทร์ โพธิล่าม
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป