นายเกษม สมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

 

นางสาววิลาวัลย์ อันมาก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

นายนพพล เสียงกล่อม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล และกิจการนักเรียน


 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ